PRAVILNIK O MJERILIMA I POSTUPKU RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

PROČIŠĆENI TEKST
PRAVILNIKA O MJERILIMA I POSTUPKU RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZAJEDNICE KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje su članice Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica).

Članak 2.

Sredstva za financijsku potporu osigurana su godišnjom dotacijom Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednici.
Visina financijske potpore, te njen broj bit će uvjetovan financijskim mogućnostima Zajednice, a utvrđen Odlukom Izvršnog odbora Zajednice.

Članak 3.

Pravo na financijsku potporu imaju one udruge koje su članice Zajednice.

POSTUPAK I KRITERIJI ZA DOJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Članak 4.

U postupak za dodjelu financijskih sredstava ulaze samo kulturno-umjetničke udruge koje svoje planove i programe rada za narednu godinu dostave Zajednici najkasnije do 1. studenoga tekuće godine te izvješća o svom djelovanju u protekloj godini do 31. siječnja naredne godine.

Članak 5.

«Financijska sredstava tijekom godine dodjeljuju se udrugama za:
1. Prijevoz na državne smotre i natjecanja – financiranje 100 % stvarnih troškova
2. Organizaciju seminara za voditelje udruga pri čemu naknadu predavaču seminara i putne troškove plaća Zajednica, a domaćin seminara besplatno ustupa prostor s režijskim troškovima.
3. Domaćinstvo županijskih smotri i susreta sufinanciranjem do 50 % stvarnih troškova, a prema godišnjem planu rasporeda sredstava koji svake godine utvrđuje Skupština,
4. Nastup na županijskoj smotri i susretu u visini do 2.000,00 kn pri čemu je iznimka smotra kazališnog amaterizma gdje će se financirati prva predstava jedne udruge s 2.000,00 kn, a druga predstava iste udruge na istoj smotri s 1.000,00 kn,
5. Likovnoj udruzi za organizaciju izložbe u mjestu svojega sjedišta dodjeljuje se 1.000,00 kn. Za organizaciju izložbe izvan mjesta svojega sjedišta (udaljenost najmanje 10 km) dodjeljuje se 1.500,00 kn. Tijekom jedne godine financiraju se najviše 3 izložbe iste likovne udruge.
6. Nastupi na državnim susretima nagrađuju se s 1.500,00 kn.
7. Obljetnice aktivnog rada udruge financiraju se nakon predočenih dokaza o starosti udruge te priloženog zahtjeva s iznosima:

10 godina …………..1.000,00 kn
20 godina …………2.000,00 kn
30 godina ………… 3.000,00 kn
40 godina ………… 4.000,00 kn
50 i više godina …. .5.000,00 kn.

Udruga koja obilježava obljetnicu dužna je prethodne godine do obilježavanja obljetnice dostaviti Zajednici tražene dokaze i zahtjev zajedno s planovima za narednu godinu tj. do 1. studenoga tekuće godine.

Članak 6.

Za provedbu ovog Pravilnika odgovoran je Izvršni odbor Zajednice i predsjednik Zajednice.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Bjelovar, 25. travnja 2012.
KLASA: 610-01/12-01/1
URBROJ: 2103/1-05-12-17

PREDSJEDNICA ZAJEDNICE
Jadranka Kruljac-Sever

Scroll to Top
Scroll to Top