Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22.), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije („Županijski glasnik vroj 22/09,1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije (Klasa:611-01/22-01/5, Ur broj: 2103-09-22-1) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije za 2023. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

UVOD

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata u kulturi, koji će se financirati/sufinancirati u 2023. godini iz Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije, u područjima od interesa za Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Pravo podnošenja prijave imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Programom javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije za 2023. financirati/sufinancirati će se slijedeća područja programske djelatnosti:

 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
 1. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,
 1. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,
 1. programi muzejsko – galerijske djelatnosti,
 1. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata,
 1. programi kulturnih manifestacija.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2023. godinu iznosi 33.183,00 eura. Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), prijavitelj je dužan osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za prijavu projekta je 13. ožujka 2023. godine.

UVJETI PRIJAVE

Bjelovarsko – bilogorska županija će dodjeljivati sredstva za financiranje aktivnosti, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

• su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;

• su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

• imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;

• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

• aktivnost koju prijave na Javni poziv Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;

• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;

• imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave aktivnosti na Javni poziv;

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;

• općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

• imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne aktivnosti;

• imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše tri projekta/programa za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Bjelovarsko – bilogorske županije ili drugih javnih izvora.

Ukoliko prijavitelj/korisnik u međuvremenu ustanovi da nije u mogućnosti realizirati odobreni program dužan je o tome pismeno obavijestiti Županiju. Prenamjena dodijeljenih sredstava moguća je isključivo uz suglasnost Bjelovarsko – bilogorske županije za koju se podnosi zahtjev pisanim putem.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:

1. opći interes za kulturni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije,

2. kontinuitet programa,

3. ekonomičnost i dugoročnost programa,

4. programi edukacije i programi popularizacije kulturnih sadržaja,

5. značaj programa za očuvanje kulturne baštine, kulturnog identiteta i izvornih vrijednosti,

6. uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte,

7. promicanje programa za djecu i mlade,

8. podrška jedinice lokalne samouprave u ostvarivanju programa,

9. financijska potpora iz drugih izvora.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bbz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa aktivnosti;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna aktivnosti;
 3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
 4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 6. financijski izvještaj prijavitelja
 7. potpisana izjava o ne postajanju dvostrukog financiranja;
 8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva;
 9. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju moguće je poslati elektronskom obliku, poštom ili osobno i to:

 1. na adresu elektronske pošte: olga.martinovic@bbz.hr

Dokumenti trebaju biti isključivo u pdf obliku imenovani u skladu s popisom priloga koji se prilažu prijavi.

 1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

Prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Bjelovarsko – bilogorske županije za 2023. godinu,

„NE OTVARAJ“

Dr. Ante Starčevića 8

43000 Bjelovar

 1. osobnom dostavom u pisarnicu Bjelovarsko – bilogorske Županije Dr. Ante Starčevića 8

43000 Bjelovar

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog poziva;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasci za prijavu aktivnosti:

4.1. Obrazac opisa aktivnosti;

4.2. Obrazac proračuna aktivnosti;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti aktivnosti;

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac ugovora o financiranju aktivnosti;

9. Obrasce za izvještavanje:

9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti;

9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Bjelovarsko – bilogorska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata iz kulture na području Bjelovarsko -bilogorske županije za 2023. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21).

Svi prijavitelji programa, projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

Na temelju prijedloga Kulturnog Vijeća župan Bjelovarsko – bilogorske županije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava u roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Bjelovarsko – bilogorske županije.

S prijaviteljem programa kojem su odobrena financijska sredstva putem Javnog poziva Bjelovarsko – bilogorska županija sklapa ugovor o financiranju kojim su regulirane obveze davatelja (Bjelovarsko – bilogorska županija) i korisnika (prijavitelj programa).

NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU možete pronaći na službenim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Scroll to Top
Scroll to Top